خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

ﺧﺎطﺮات ﺑﺎﻣﺰه

  رﻓﺘﻢ ﺣﻤﻮم، ﻣﯽ ﮔﻢ اﮔﮫ ﮔﻮﺷﯿﻢ زﻧﮓ ﺧﻮرد ﺟﻮاب ﻧﺪﯾﻦ. ﮔﻮﺷﯿﻢ زﻧﮓ ﺧﻮرده، ﺧﻮاھﺮ ﮐﻮﭼﯿﮑﻢ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﮔﻮﺷﯿﻮ ﻣﯽ ﮔﮫ: دادﺷﻢ ﮔﻔﺘﮫ ﺟﻮاﺑﺘﻮ
  ﻧﺪﯾﻢ. ﺑﺎھﺎت ﻗﮭﺮه... ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ!
  ﯾﮫ ﺑﺎر از ﻓﺸﺎر دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺪم. ﺗﺎ رﺳﯿﺪم ﺧﻮﻧﮫ ﭘﺮﯾﺪم ﺗﻮی دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﮫ ﺑﺎز ﮐﺮدن دﮐﻤﮫ ھﺎی ﭘﯿﺮاھﻨﻢ. ﺑﮫ دﮐﻤﮫ
  آﺧﺮ ﮐﮫ رﺳﯿﺪم ﯾﺎدم اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮاھﻨﻢ رو درﺑﯿﺎرم!
  ھﯿﭽﯽ دﯾﮕﮫ... اون ﻗﺪر ﺧﻨﺪﯾﺪم ﮐﮫ ھﻤﻮن ﯾﮫ ذره ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ داﺷﺘﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و… ﺑﮕﺬرﯾﻢ...


  این مطلب تا کنون 11 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : ,
  ﺧﺎطﺮات ﺑﺎﻣﺰه

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر